Thứ tư, 23/01/2019

Chiều ngày 30 tháng 01 năm 2018, Công đoàn cơ sở Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức viên chức, người lao động năm 2018. Đồng chí Võ Kim Chuyền, Bí thư Đảng ủy Tỉnh đoàn cùng tất cả các đồng chí là cán bộ, công nhân viên cơ quan tham dự hội nghị.

hoi nghi cbcc 2018

Trong năm 2017, tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn nhằm tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị. Tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh, nổi bật qua những hoạt động lớn như: tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định 55-QĐ/TW; đặc biệt là tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên về âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và các phần tử xấu gây rối chống phá Đảng và Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh, Đại hội X Công đoàn tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn,…

Trong năm 2018, cơ quan Tỉnh Đoàn Sóc Trăng tiếp tục tập trung tổ chức tốt cho cán bộ, công nhân viên cơ quan học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách mới của Nhà nước. Phối hợp cùng Đảng ủy và các tổ chức quần chúng tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, tập thể cán bộ công nhân viên cơ quan Tỉnh Đoàn cũng đã nghe báo cáo kết quả tổng kết phong trào thi đua của cán bộ công nhân viên Tỉnh Đoàn; Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2017 và phương hướng năm 2018; ký cam kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn.

Dịp này, có 11 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017, 13 cá nhân nhận bằng khen chủ tịch UBND tỉnh, 27 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 21 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Trần Văn Thủ

 
Xem các ảnh khác

131901110701396754 DITICH-03

doanthanhnien

dieule

EL

TAI LIEU NQ1

doan18052018crop

olympictienganh

19510541 855240211305048 1530808403120778735 n


000177054

  Số người đang online : 144.